02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01
Obec Lok
Oficiálne stránky obce Lok
Home > Obec > História obce

História obce

  Obec Lok leží juhozápadným smerom 12 km od okresného mesta Levice v pohronskej nížine. Stred obce je stavaný v nadmorskej výške 185 m nad morom. Kataster obce Lok má výmeru 1720 HA. Prvá písomná zmienka o vzniku obce pochádza z roku 1286, táto sa nachádza v štátnom archíve v Budapešti, ako aj v archíve bývalého arcikniežatstva Esterházyho v Kišmartone v Maďarsku. Historici predpokladajú, že názov obce vznikol z osobného mena LUKAC, pozdejšie LEOK, potom Hronský Lok a od roku 1920 má obec úradný názov LOK. V roku 1388 z príkazu kráľa Žigmunda sa stala obec súčasťou levického hradného panstva, po páde Ostrihomu v roku 1543 obec padla pod turecký režim. V roku 1689 Levické hradné panstvo s okolitými obcami získal gróf Pavol Aterházy, vrátane obce Lok.

  V roku 1867 predal gróf Esterházy veľkostatok rakúskemu grófovi Gustávovi Schöllerovi. Gróf Schöller na zakúpených pozemkoch zaviedol racionálne hospodárenie a mnoho investoval. V obci dal postavi liehovar, hospodárske objekty a obytné domy, čím zaistil pre viacero občanov stále zamestnanie. Kresanstvo sa pravdepodobne udomácnilo už pri vzniku obce. Prvý reformácky kostol bol postavený v roku 1785 a dodnes slúži aj na vykonávanie bohoslužieb pre veriacich evanjelického vierovyznania. Rímsko – katolícky kostol bol postavený v menšej podobe ako kaplnka.

  Začiatok vyučovania v obci Lok sa datuje k roku 1864, kedy sa začalo vyučova fakultatívne, nakoľko školopovinnos nebola zákonom predpísaná. Pravidelné vyučovanie sa začalo v roku 1890. V roku 1890 bol v obci zriadený poštový úrad. Od roku 1896 sa začalo s výstavbou štátnej cesty smerom z Kalnej nad Hronom do Šurian, ktorá bola od uvedeného roku vyštrkovaná a riadne udržiavaná. Družstevná mliekareň bola zriadená na základe zákona v roku 1903, o dva roky neskôr bolo založené potravinárske družstvo.

  V rokoch 1913 – 1914 bola vybudovaná železničná tra Levice - Šurany so železničnou stanicou v obci Lok. elektrická sekundárna sie bola zriadená v rokoch 1930 – 1931. V januári 1919 po rozpade rakúsko-uhorskej monarchii sa stala obec súčasou novovzniknutej československej republiky. Po rozpútaní II. svetovej vojny a následkom Viedenského verdiktu bola obec dňa 02.11.1938 pripojená k Maďarsku. Dňa 23.03.1945 bola obec oslobodená červenou armádou, po ukončení II. svetovej vojny v máji 1945 bolo územie obce opä pripojené k čSR.

  V roku 1948 bol v obci založený Štátny majetok, v roku 1950 Jednotné roľnícke družstvo. V súčasnosti je najväčším zamestnávateľom na území obce firma Arguss, s.r.o. ktorá vznikla v roku 1996. Ostatné služby pre obyvateľstvo ako predaj potravín, pohostinské služby, predaj zeleniny, kvetín a distribúciu propán-butánu zabezpečujú drobní živnostníci a súkromne hospodáriaci roľníci. Najväčší rozvoj obce nastal v druhej polovici 19. storočia. V 50. rokoch minulého storočia začala výstavba rodinných domov v Novej ulici , neskôr na uliciach Záhradnej a Májovej. Poľnohospodárske organizácie postavili pre svojich zamestnancov nové byty a to spoločnos Slovosivo 20 a Poľnohospodárske družstvo 8 nových bytových jednotiek. V šesdesiatich rokoch minulého storočia boli asfaltované miestne komunikácie a postavená budova Miestneho národného výboru.

  Potôčik Vrbovec tečúci stredom obce bol upravený /zatrubnený/ v 70 rokoch a vyúsuje na konci Bajkovskej ulice do voľného rigolu. V roku 1989 boli odovzdané do užívania šatne a tribúna pre činnos futbalových oddielov, v roku 1993 bolo dokončené zdravotné stredisko a rekonštrukcia verejného osvetlenia a sekundárnej siete. V roku 1994 bol odovzdaný do užívania dom smútku. V rokoch 1994 – 1996 bol vybudovaný obecný vodovod v celkovej dåžke 11,8 km nákladom 8,8 mil. SK, plynofikácia obce bola dokončená v roku 1998 nákladom 6,8 mil Sk. Najväčšou investíciou v novodobej histórii obce bola výstavba Základnej školy pre I.-IV ročník, ktorej náklad presiahol 11 mil. Sk. Prevádzka školy bola zahájená v roku 2003. V roku 2004 bol rekonštruovaný kultúrny dom v celkových nákladoch 1,6 mil Sk. Nasledujúci rok prebiehala výstavba chodníkov pri štátnej ceste a obec započala s výstavbou nájomných bytov. V roku 2006 boli odovzdané nájomné byty na Športovej ulici, vybudovaná univerzálna hracia plocha s umelým trávnikom a osvetlenie pri budove Základnej školy, parkovacia plocha pri Obecnom úrade a chodníky Tekovská ulica. V rokoch 2007 – 2008 sa zabezpečovala projektová dokumentácia na stavby realizované z programu rozvoja obcí a to rekonštrukcia miestnych komunikácii, rekonštrukcia budovy obecného úradu a projekty na výstavbu 2 x 4 b.j. nájomné byty. Bola dokončená výstavba chodníkov pri štátnej ceste 580/II. od Pialskej ulici až po železničnú stanicu.

V roku 2010 boli kolaudované nájomné byty 4 b.j. na Hlavnej ulici v hodnote 200 000 € a rekonštrukcia miestnych komunikácii s rozpočtovým nákladom 217 000 €. V roku 2011 v mesiaci február bola uvedená do prevádzky telocvičňa pri ZŠ v hodnote 173 700 €, v júli rekonštrukcia a nadstavba budovy obecného úradu v hodnote 172 000 € a v auguste nájomné byty 4 b.j. Kalnická v hodnote 199 660 €.