02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01
Obec Lok
Oficiálne stránky obce Lok
Home > Novinky

Novinky v obci Lok

Pripomienkovanie k návrhu Všeobecne záväzných nariadení obce Lok

Dňa 30.11.2015 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Lok VZN č. 72 obce Lok o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VZN č. 73 obce Lok o dani z nehnuteľnosti a návrh rozpočtu obce Lok na rok 2016. Pripomienky k uvedeným VZN a návrhu rozpočtu môžu fyzické a právnické osoby predložiť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade do 9.12.2015.

Pridané: 2015-12-01 11:52:28