02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01
Obec Lok
Oficiálne stránky obce Lok
Home > Samospráva > Starosta obce

Starosta obce - Ján Márföldi

Postavenie starostu obce upravuje § 13 – 13 b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovo právnych vzahoch obce a v pracovnoprávnych vzahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzahoch je správnym orgánom.

Starosta obce najmä:

Právomoci starostu podľa Štatútu obce