02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01
Obec Lok
Oficiálne stránky obce Lok
Home > Samospráva > Obecné zastupitelstvo

Obecné zastupitelstvo

Rokovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo v Loku je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Počet poslancov na celé volebné obdobie (štyri roky) určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo v Loku je zložené z 9 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
určova zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľova najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolova hospodárenie s ním,
schvaľova rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolova jeho čerpanie a schvaľova záverečný účet obce, schvaľova emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľova zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodova o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
schvaľova územný plán obce a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
rozhodova o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
určova náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodova o prijatí úveru alebo pôžičky,
vyhlasova hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvoláva verejné zhromaždenia občanov,
uznáša sa na nariadeniach,
schvaľova dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
určova organizáciu obecného úradu a určova plat starostu a hlavného kontrolóra,
zriaïova funkciu hlavného kontrolóra a určova mu rozsah pracovného úväzku,
schvaľova poriadok odmeòovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ïalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
zriaïova, zrušova a kontrolova rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riaditeľov), zaklada a zrušova obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľova zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľova majetkovú účas obce v právnickej osobe,
schvaľova združovanie obecných prostriedkov a činností a účas v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
zriaïova a zrušova orgány potrebné na samosprávu obce a určova náplò ich práce,
udeľova čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
ustanovi erb obce, vlajku obce, peča obce, prípadne znelku obce.

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási svoje rokovanie za neverejné ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr. Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane osobných údajov). V prípade, že požiada o možnos vystúpi na zasadnutí OcZ obyvateľ obce, rozhodne o tom OcZ hlasovaním.